ผู้สนับสนุน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

www.mhesi.go.th

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

www.scisoc.or.th

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์