ติดต่อ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงาน

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมล

sci-academic@group.psu.ac.th

โทรศัพท์

074-28-8114
074-28-8029