การประกวดแข่งขัน

ทางวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศสำหรับโรงเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขัน

"โรงเรียนต้องจัดสถานที่สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันในลักษณะห้องปิดที่โรงเรียน และมีอุปกรณ์เข้าโปรแกรม ZOOM พร้อมกันจำนวน 2 เครื่อง โดยสามารถเปิดกล้องให้เห็นด้านหน้า และด้านหลัง ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดระยะเวลาจัดการแข่งขัน"

การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (Overall)
E-Sport

การแข่งขันอีสปอร์ต

การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

Science Show

การแสดงทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย)
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

Science Week 2021

การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์