สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2565
Science Week 2022
17-19 สิงหาคม 2565
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวภาคใต้
Southern Bio-Circular-Green Economy
0 +
นิทรรศการวิทยาศาสตร์

มากมายด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ทั้ง 4 สาขา ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การคำนวณ และวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

0 +
การประกวดแข่งขัน

สะสมองค์ความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และต่อยอดการประดิษฐ์และวิจัย

0 +
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูผู้ควบคุมการส่งเข้าประกวดแข่งขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
พัฒนา Responsive Website
Nature Walk
at Khao-Kho-Hong

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ม.อ. เชิญชวนร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 บริเวณอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ปกปักฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมตอบคำถามลุ้นรับรางวัลมากมาย

SciPSUEsports

AOV Challenge สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565

ประเภท