สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2563

Bio-Circular-Green (BCG) Economy

“From Science PSU to BCG”

การประกวดแข่งขัน

การจัดการแข่งขันและประกวดกิจกรรมเยาวชน ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2563

นิทรรศการวิทยาศาสตร์

ชมนิทรรศการออนไลน์พร้อมรับประกาศนียบัตร ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2563

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

โครงการพระราชดำริ

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติ ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”