สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี
2566
Onsite 100%
16-18 สิงหาคม 2566
Science Week
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG
ภาพบรรยากาศ
SciWeek 2566
พิธีเปิด
บรรยากาศวันแรก (16)
บรรยากาศวันที่สอง (17)
พิธีถวายสักการะพระบรมรูป ร.4
ประกาศรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์
บรรยากาศวันที่สาม (18)
ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์-วิจัย-STEAM-นวัตกรรม
ประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
ค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์
ข่าว
ประกาศและประชาสัมพันธ์
สุดพิเศษ
นิทรรศการ
วิทยาศาสตร์
ร่างกายของเรา

อาจารย์ใหญ่ 5 ฐาน

การทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์

แนะนำหลักสูตร

สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย

การแข่งขัน ม.ต้น
การประกวดแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
รายการ
หนังสั้นวิทยาศาสตร์

รางวัลช่อศรีตรัง คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์

รางวัลช่อศรีตรัง คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
Science Show

หัวข้อ "มหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์"

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การพัฒนาเกมด้วยการโปรแกรมเชิงทัศน์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

แปลงร่างวัสดุเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขัน ม.ปลาย
การประกวดแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
0
รายการ
หนังสั้นวิทยาศาสตร์

รางวัลช่อศรีตรัง คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์

รางวัลช่อศรีตรัง คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การพัฒนาเกมด้วยการโปรแกรมเชิงทัศน์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การแข่งขัน Infographic Design

with CANVA

กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP)
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

แปลงร่างวัสดุเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์-วิจัย-STEAM-นวัตกรรม

มุ่งสู่เยาวชนสตาร์ทอัพ

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

Thailand Water Rocket Championship #22

ผู้สนับสนุน
SciWeek'66
© 2023 sciweek.sci.psu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์